Sıkça Sorulan Sorular

Gemiadamları Yönetmeliğinin 57 nci maddesi gereği, gemiadamları yeterlik sınavları için aranan şartlardan olan deniz hizmeti, hizmet verilen gemilerin çalışır durumda olması koşulu ile;
a) Ticari ve askeri gemiler ya da deniz araçları ve diğer gemilerin güverte ve makine bölümlerinde çalışılan süreler, 
b) Limanlarda yükleme-boşaltma ve tersanelerde bakım-onarım için geçen süreler, 
c) Gemiadamının gemiye katılması ile gemiden ayrılması arasındaki süreler, 
d) Gemi bağlanmaları, izinler, hastalıklar ve diğer nedenlerle gemide çalışmadan geçen sürelerin, bir yılda iki aylık bölümü,deniz hizmetinden sayılır. 
Gemiadamları çalıştıkları gemilerden ayrılırken, gemiadamı cüzdanındaki gemiye katılma tarihi ve ayrılma tarihini gemi kaptanına onaylatırlar. Gemi kaptanı tarafından onaylanmamış çalışma süreleri deniz hizmetinden sayılmaz. Ancak, bu hüküm Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonraki (14.06.2002 tarihinden sonraki) deniz hizmetlerini kapsar.
Bilim, araştırma ve eğitim gemilerinde, ana ya da yardımcı makinelerinin her an faal durumda olduğunu, gemi kaptanından alınacak belge ile kanıtlanması halinde bu gemiler de çalışır durumdaki gemi olarak değerlendirilir.
Gemiadamları Yönetmeliğinin 34 üncü maddesi gereği, GASM tarafından yapılan gemiadamları sınavlarına girmek için; gemiadamları sınavlarının duyurulmasından sonra, sınava girecekler tarafından liman başkanlıklarına bir dilekçe ve ekinde
Hizmet belgeleri (ilk kez gemiadamı olmak için başvuranlardan aranmaz)
Gemiadamı cüzdanının ilgili bölümlerinin onaylı fotokopisi (ilk kez gemiadamı olmak için başvuranlardan istenmez)
Nüfus cüzdanı TCKN Beyanı
Öğrenim belgesi örneği (Noter tasdikli örneği)
Fotoğraf (4 adet)
Sabıka kaydı beyanı
İkametgah beyanı
Gemiadamları için geçerli sağlık raporu (aslı ve bir adet örneği)
ile başvurulması gerekir.
Liman başkanlıklarınca yapılan inceleme sonucu, durumları gemiadamları sınavlarına girmeye uygun olanlara "gemiadamları sınavları kimlik belgesi" düzenlenerek kendisine verilir.

NOT: 31.07.2009 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmeliğe göre ikametgah,nufus sureti gibi belgeler beyana dönüştürülmüştür.
Gemiadamları Yönetmeliğinin 54 üncü maddesi gereği, Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu olup, yabancı ülke idarelerinden alınmış yeterlik belgelerine sahip olan gemiadamlarının yeterliklerinin tanınması için,

a) Yeterlik alınan ülkenin, IMO'nun yayınladığı "Beyaz Liste" de olması, 
b) Söz konusu yeterlik belgesinin, Sözleşmenin, 1/2 ve 1/9 kuralları ile Kod bölümünün A-1/2 Kısmı uyarınca düzenlenmesi, ayrıca deniz hizmeti, eğitim-öğretim ve yeterlik ile ilgili kalite standartlarına uygun olması (STCW 1/10 Kuralı gereği, Türkiye ile belge alınan ülke arasında belgelerin karşılıklı tanınması protokolü yapılmış olması),

şartları gözönüne alınarak, Sözleşmenin 1/10 Kural ve Kod bölümünün A-1/10 kısmına göre İdare tarafından uygun görülmesi halinde yeterlik belgesi düzenlenir.

Bizden haberdar olmak için haber bültenimize kayıtolun